UAB „Print easy“ įrangos atnaujinimas, diegiant technologines ekoinovacijas

UAB „Print easy“ įrangos atnaujinimas, diegiant technologines ekoinovacijas

UAB „Print easy“ 2020 m. gruodžio 19 d. pasirašė projekto „UAB „Print easy“ įrangos atnaujinimas, diegiant technologines ekoinovacijas“, projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0054, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

UAB „Print easy“ teikia skaitmeninės, plačiaformatės ir ofsetinės spaudos paslaugas. Įmonė nuolat atnaujina įrangą siekdama spausdinimo veikloje švaresnės gamybos inovacijų. Projekto metu numatyta įsigyti naują, ekologišką, inovatyvų, keturių spalvų ofsetinės spaudos įrenginį, kuriuo pakeistų šiuo metu naudojamą 20 metų senumo technologiniu atžvilgiu moraliai senstelėjusią spaudos mašiną. Tai leistų ir ofsetinę spaudą padaryti maksimaliai ekologiška, ir inovatyvia, kiek leidžia šiuolaikinės technologijos. Projekto metu įdiegtos technologijos kokybiškai gerins spausdinamų produktų kokybę, didins darbo našumą, mažins žaliavų suvartojimą bei gamybos atliekas. UAB „Print easy“ pagaminta ofsetinės spaudos produkcija bus kokybiška ir svarbiausia – pagaminama itin greitai ir siekiant minimalios įmanomos taršos aplinkai ir darbuotojams.
UAB Print easy siekis yra taikyti technologines ekoinovacijas gaminant ne tik skaitmeninės, plačiaformatės, bet ir ofsetinės spaudos gaminius, mažinant neigiamą veiklos poveikį aplinkai, siekiant spaudos gaminiams gaminti mažėjančio sunaudojamų žaliavų kiekio, mažėjančio energijos sunaudojimo, mažesnio kiekio kenksmingų žaliavų arba iš vis nenaudoti jokių kenksmingų medžiagų, jei tokia galimybė yra.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 597 000,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 268 650,00 Eur finansavimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020 12 19 – 2022 03 15.