ES parama

Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Print easy“

UAB „Print easy“ 2023 m. liepos 25 d. pasirašė projekto „AEI gamybos pajėgumų įrengimas UAB Print easy“, projekto Nr. 02-011-K-0258, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ 5 prioritetą „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

UAB „Print easy“ yra gamybos įmonė ir jos pagrindinė veikla: spausdinimas įvairių reklaminių leidinių, knygų, lankstinukų, kalendorių ir kt. Vykdant gamybos veiklą susiduriame su didelėmis elektros energijos sąnaudomis, todėl projekto metu įmonė planuoja įdiegti atsinaujinantį energijos šaltinį – saulės elektrinę, taip kompensuodama elektros sąnaudas. Esame pramonės įmonė, kuri neturi įdiegtų atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų, todėl tikslingas problemos sprendimas prisidėti prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) didesnio naudojimo pramonės sektoriuje. Šis projektas prisidės prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo. Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą/ taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Įmonei atlikus energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis, planuojama įsirengti 2 saulės elektrines (59,64 kW saulės jėgainė, kuri per metus sugeneruos 57,031 MWh elektros energijos), kurios įmonei leis naudoti pagamintą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Elektros energijos gamyba sumažins įmonės išlaidas elektros energijai įsigyti, kurios galės būti investuojamos į tolimesnę įmonės plėtrą ir augimą.

Projekto finansavimas: projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis, projekto vertė – 56 866,40 Eur, projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 43 835,82 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 35 068,65 Eur finansavimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 07 25 – 2025 07 31.

UAB „Print easy“ įrangos atnaujinimas, diegiant technologines ekoinovacijas

UAB „Print easy“ 2020 m. gruodžio 19 d. pasirašė projekto „UAB „Print easy“ įrangos atnaujinimas, diegiant technologines ekoinovacijas“, projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0054, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

UAB „Print easy“ teikia skaitmeninės, plačiaformatės ir ofsetinės spaudos paslaugas. Įmonė nuolat atnaujina įrangą siekdama spausdinimo veikloje švaresnės gamybos inovacijų. Projekto metu numatyta įsigyti naują, ekologišką, inovatyvų, keturių spalvų ofsetinės spaudos įrenginį, kuriuo pakeistų šiuo metu naudojamą 20 metų senumo technologiniu atžvilgiu moraliai senstelėjusią spaudos mašiną. Tai leistų ir ofsetinę spaudą padaryti maksimaliai ekologiška, ir inovatyvia, kiek leidžia šiuolaikinės technologijos. Projekto metu įdiegtos technologijos kokybiškai gerins spausdinamų produktų kokybę, didins darbo našumą, mažins žaliavų suvartojimą bei gamybos atliekas. UAB „Print easy“ pagaminta ofsetinės spaudos produkcija bus kokybiška ir svarbiausia – pagaminama itin greitai ir siekiant minimalios įmanomos taršos aplinkai ir darbuotojams.
UAB Print easy siekis yra taikyti technologines ekoinovacijas gaminant ne tik skaitmeninės, plačiaformatės, bet ir ofsetinės spaudos gaminius, mažinant neigiamą veiklos poveikį aplinkai, siekiant spaudos gaminiams gaminti mažėjančio sunaudojamų žaliavų kiekio, mažėjančio energijos sunaudojimo, mažesnio kiekio kenksmingų žaliavų arba iš vis nenaudoti jokių kenksmingų medžiagų, jei tokia galimybė yra.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 597 000,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 268 650,00 Eur finansavimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020 12 19 – 2022 03 15.